Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mogą przystąpić pracownicy aktualnie zatrudnieni w przedsiębiorstwach i instytucjach, zaś wniosek o ubezpieczenie na rzecz swoich pracowników składa w PZU zatrudniający ich zakład pracy. Pracownik przystępujący do ubezpieczenia może wybrać jeden z sześciu wariantów umowy różniących się rodzajem świadczeń.

Ochrona ubezpieczeniowa tak samo jak w ubezpieczeniach jednostkowych i rodzinnych obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków. PZU SA przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń w kraju i za granicą, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Zaletą ubezpieczenia jest pełny zakres ochrony (ubezpieczeni korzystają z niej przez całą dobę, nie tylko w pracy) oraz możliwość dostosowania umowy do indywidualnych potrzeb.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Adresatem oferty są z jednej strony zainteresowane ubezpieczeniem osoby fizyczne (pracownicy) z drugiej osoba prawna tzn. pracodawca, który powinien wystąpić do PZU SA z wnioskiem w ich imieniu.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zakres ochrony
Umowa ubezpieczenia obejmuje świadczenia podstawowe z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku i z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, a także zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych oraz zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.

Warianty umowy i świadczenia dodatkowe
Pracownik przystępując do ubezpieczenia może wybrać jeden z sześciu wariantów różniących się rodzajem przysługujących świadczeń. W zależności od wybranego wariantu umowa może oprócz świadczeń podstawowych, obejmować dodatkowo

  • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci spowodowanej zawałem serca lub udarem mózgu,
  • koszty leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu - do wysokości 20 proc. sumy ubezpieczenia,
  • świadczenie ryczałtowe z tytułu niemożności wykorzystania wczasów i wycieczek w następstwie wypadku, zawału serca lub udaru mózgu  w wysokości 10 proc. sumy ubezpieczenia,
  • świadczenie ryczałtowe z tytułu przebycia operacji w związku z wypadkiem, zawałem lub udarem mózgu  w wysokości 10 proc. sumy ubezpieczenia,
  • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, zawałem serca lub udarem mózgu, płatny przy leczeniu szpitalnym od pierwszego dnia, zaś przy leczeniu ambulatoryjnym od 7 dnia  w wysokości 0,3 proc. sumy ubezpieczenia.
  • świadczenia podstawowe dla małżonka pracownika w wysokości 50 proc. sumy ubezpieczenia ustalonej dla pracownika.

Okres ubezpieczenia i składka
Składki za ubezpieczenie potrącane są pracownikom z wynagrodzenia za pracę lub z innych wypłat w ratach miesięcznych. Umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków zawiera się na czas nieoznaczony.