Jednostkowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków indywidualnych klientów, którzy podpisali umowę z PZU SA. Zakład przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń w kraju i za granicą, z tym, że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. 

Zaletą ubezpieczenia jest pełny zakres ochrony (klient korzysta z niej przez całą dobę, zarówno w pracy jak w życiu prywatnym) i możliwość dostosowania umowy do indywidualnych potrzeb przewidziano np. cztery odmienne warianty umowy różniące się m. in. maksymalną sumą ubezpieczenia.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Adresatem oferty są osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zakres ochrony
Umowa ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo innego zdarzenia objętego umową,
 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • zwrot kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów.
 • dla osób w wieku do 30 lat ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za następstwa zawału i krwotoku śródmózgowego bez opłaty dodatkowej składki.

Świadczenia dodatkowe
Za dopłatą umowa może być rozszerzona o dodatkowe ryzyka i świadczenia, m. in.: 

 • ryzyko następstw zawałów serca i krwotoków śródmózgowych dla osób, które ukończyły 30 lat,
 • ryzyko następstw chorób tropikalnych,
 • ryzyko następstw wypadków i zdarzeń powstałych na skutek aktów terrorystycznych,
 • ryzyko następstw wypadków i zdarzeń powstałych na skutek działań wojennych lub stanu wyjątkowego poza granicami Polski,
 • zwrot poniesionych na terytorium Polski kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń,
 • zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową,
 • dieta szpitalna wypłacana ubezpieczonemu podczas pobytu w szpitalu w wyniku wypadków i zdarzeń objętych umową..

Czas trwania umowy i składka
Składkę za ubezpieczenie ustala się według dwóch klas ryzyka w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu. Umowę jednostkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku.