Międzynarodowe ubezpieczenie kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie obejmuje trwałe skutki nieszczęśliwych wypadków i nagłych zachorowań oraz zwrot kosztów leczenia osób przebywających za granicą. 
W przypadku zagrożenia życia ubezpieczenie gwarantuje pokrywanie przez okres do 48 godzin kosztów leczenia  bez względu na rodzaj choroby. Umowa zapewnia także pokrycie kosztów transportu medycznego i repatriacji osoby ubezpieczonej.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Adresatem oferty są z jednej strony osoby wyjeżdżające z Polski do pracy, nauki lub turystycznie, z drugiej natomiast przedsiębiorstwa i instytucje, które często delegują swych pracowników za granicę.

Przedmiot ubezpieczenia
Zobowiązania PZU S.A. obejmują:

  • pokrycie niezbędnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia ubezpieczonych osób w przypadku nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków.
  • odszkodowanie z tytułu trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warianty ochrony
Międzynarodowe ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków można zawrzeć według jednego z trzech wariantów różniących się sumami ubezpieczenia kosztów leczenia i zakresem terytorialnym:

  • wariant A - Europa, koszty leczenia 20 000 USD
  • wariant B - cały świat, koszty leczenia 30 000 USD
  • wariant C - USA, Kanada, Japonia, koszty leczenia 50 000 USD

Okres ubezpieczenia
Umowę można zawrzeć na krótki okres (nawet już od jednego dnia), przewidziano jednak możliwość jej wielokrotnego przedłużania aż do jednego roku. 
Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniem można objąć ryzyko wynikające z wykonywania pracy za granicą, a także ryzyko wyczynowego uprawiania sportu lub uprawiania narciarstwa rekreacyjnie.