Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego w Polsce  obowiązany jest do  zawarcia umowy  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.  Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni więc z jednej strony majątek sprawcy szkody, z drugiej natomiast gwarantuje poszkodowanemu zaspokojenie jego roszczeń.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych, którzy rejestrują w Polsce pojazdy samochodowe, motocykle, motorowery, ciągniki rolnicze i przyczepy. Obowiązek ten dotyczy także posiadaczy pojazdów wolnobieżnych.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna  każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu  na terytorium 25 państw należących do Unii Europejskiej, tj.: Polska, Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Węgry, Malta, Litwa, Łotwa, Cypr, Czechy, Estonia, Słowacja, Słowenia oraz na terytorium Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Chorwacji.
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę,  której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała,  rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. 
Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych

 • w przypadku szkód na osobie - 350.000 euro na każdego poszkodowanego,
 • w przypadku szkód w mieniu - 200.000 euro w odniesieniu do zdarzenia, objętego ubezpieczeniem, bez względu na liczbę osób poszkodowanych
  - ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.
  Za szkody spowodowane  w państwach innych niż Polska, PZU S.A. odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym państwie, jednak nie niższej od sumy gwarancyjnej określonej powyżej.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, bądź na czas krótszy , jeżeli pojazd jest: 
- zarejestrowany na stałe - a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy  (na czas nie krótszy niż 30 dni), 
- zarejestrowany czasowo - na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji,
- w przypadku pojazdów wolnobieżnych (na okres nie krótszy niż 3 miesiące), 
- w przypadku pojazdów historycznych (na czas nie krótszy niż 30 dni). 

Wznowienie umowy
Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na 12 miesięcy,   po  ich upływie uważa się że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy  chyba że posiadacz pojazdu wcześniej pisemnie ją wypowiedział. Umowę można wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem okresu na jaki umowa była zawarta. Zawarcie następnej umowy nie następuje (pomimo braku wypowiedzenia ), jeżeli nie została zapłacona składka za okres mijających 12 miesięcy.

Zbycie pojazdu 
W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu ( wtedy rozwiąże się ona po 30 dniach od nabycia) albo nie wypowiadać ( umowa trwa do końca okresu na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu). Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana PZU S.A. przelicza składkę według zniżek i zwyżek nabywcy. W przypadku, gdy nabywca wypowie umowę zbywcy przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia a nabywca zobowiązany jest do zawarcia nowej umowy. Zbywca pojazdu obowiązany jest przekazać nabywcy dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Korzyści
- z dniem 1 maja 2004r. - w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej - rozszerzony zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej na terenie państw wymienionych powyżej
- bezpłatna Zielona Karta dla ubezpieczonych w zakresie OC w PZU S.A.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej
Wysokość składki uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu,
 • pojemności i rodzaju silnika,
 • okresu ubezpieczenia,
 • miejsca zamieszkania oraz  wieku posiadacza pojazdu,
 • bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia ( obniżka od 10 % do 60 % w przypadku bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia),
 • kontynuacji ubezpieczenia w PZU S.A.
 • formy opłacania składki (jednorazowo lub w 2 ratach).

Do umów ubezpieczenia  mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124 z 2003r., poz. 1152 z późn.zm.).