Rodzinne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

W odróżnieniu od jednostkowych ubezpieczeń przeznaczonych wyłącznie dla osób indywidualnych, ubezpieczenie rodzinne obejmuje ochroną całą rodzinę:
* ubezpieczającego,
* jego małżonka lub konkubenta, jeśli pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
* niepełnoletnie dzieci i dzieci do 24 roku życia, które kontynuują naukę. Za dzieci uważa się również pasierbów, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków. PZU S.A. przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń w kraju i za granicą, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Zaletą ubezpieczenia jest pełny zakres ochrony (ubezpieczeni korzystają z niej przez całą dobę, zarówno w pracy jak w życiu prywatnym) oraz możliwość dostosowania umowy do indywidualnych potrzeb  przewidziano cztery odmienne warianty różniące się m. in. maksymalną sumą ubezpieczenia.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

Adresatem oferty są osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na  uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Zakres ochrony

Umowa ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia podstawowe:
* świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo innego zdarzenia objętego umową,
* świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
* zwrot kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych,
* zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów. 
Dla osób w wieku do 30 lat ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za następstwa zawału i krwotoku śródmózgowego bez opłaty dodatkowej składki.

Świadczenia dodatkowe:

Za dopłatą umowa może być rozszerzona o dodatkowe ryzyka i świadczenia, m. in.: 
* ryzyko następstw zawałów serca i krwotoków śródmózgowych dla osób, które ukończyły 30 lat,
* ryzyko następstw chorób tropikalnych,
* ryzyko następstw wypadków i zdarzeń powstałych na skutek aktow terrorystycznych,
* ryzyko następstw wypadków i zdarzeń powstałych na skutek działań wojennych lub stanu wyjątkowego poza granicami Polski,
* zwrot poniesionych na terytorium Polski kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzeń,
* zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową,
* dieta szpitalna wypłacana ubezpieczonemu podczas pobytu w szpitalu w wyniku wypadków i zdarzeń objętych umową..

Okres ubezpieczenia i składka

Składkę za ubezpieczenie ustala się według dwóch klas ryzyka  w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu. Umowę rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku.