Ubezpieczenia budowlano-montażowe

Ubezpieczenia skierowane są m. in. do inwestorów, wykonawców, firm wykonujących prace budowlano-montażowe i obejmują ochroną cały proces realizacyjny inwestycji w trakcie trwania kontraktu. W ubezpieczeniu zawartym w fomie standardowej PZU S.A. przejmuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń losowych (np. katastrofa budowlana, ogień, awaria urządzeń), natomiast w formie kompleksowej odpowiedzialnością PZU S.A. objęta jest niemal każda nagła i nieprzewidziana szkoda na placu budowy, jeśli nie została jednoznacznie wyłączona w treści warunków.

Dla kogo
Oferta PZU S.A. dotyczy:

  • inwestorów,
  • generalnych wykonawców i podwykonawców,
  • firm, które wykonują prace budowlano-montażowe,
  • producentów lub dostawców maszyn, urządzeń i instalacji, jeśli prowadzą prace montażowe lub są odpowiedzialni za ich realizację.

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje cały proces realizacji inwestycji w trakcie realizacji kontraktu, w tym:

  • realizowane obiekty budowlane i montażowe - bez względu na rodzaj, technologię i metodę wykonywania,
  • sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
  • maszyny budowlano-montażowe.

Zakres  ubezpieczenia
Na wniosek Ubezpieczającego ubezpieczenie może być zawarte:
1. W formie standardowej, która gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku określonych w umowie zdarzeń - np. ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, a także za koszt akcji ratowniczej. Umowa może być rozszerzona o ryzyka żywiołów naturalnych (np. huragan, powódź, obsunięcie się ziemi itp.) Forma standardowa przeznaczona jest głównie dla inwestorów lub wykonawców realizujących małe i średnie projekty inwestycyjne.

2. W formie kompleksowej, która jest oparta na zasadzie polisy wszystkich ryzyk i oferowana na warunkach Monachijskiego Towarzystwa Reasekuracyjnego - Munich Re, obejmującego wszystkie ryzyka budowy (CAR) lub wszystkie ryzyka montażu (EAR). Oznacza to, że odpowiedzialnością PZU S.A. objęta jest niemal każda nagła i nieprzewidziana szkoda, jeśli nie jest jednoznacznie wyłączona w treści warunków. Ubezpieczenia CAR/EAR obejmują również odpowiedzialność cywilną (deliktową). Zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o dodatkowe klauzule.  Forma kompleksowa umowy rekomendowana jest inwestorom realizującym średnie i duże projekty inwestycyjne.

Okres  ubezpieczenia
Umowa ubezpieczenia jest zawierana na czas trwania kontraktu budowlanego lub montażowego.