Ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych osób fizycznych

Polecamy ubezpieczenie domu i lokali mieszkalnych a także ruchomości domowych. 

Przed skutkami jakich zdarzeń może chronić Warta Dom Plus?

Umowa w wersji podstawowej chroni przed skutkami zdarzeń losowych, które mogą być następstwem 19 czynników, tj.: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.

 

Dodatkowo umowę można rozszerzyć o zdarzenia kradzieżowe: kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

 

Ważne! Warunkiem ubezpieczenia  od ryzyk kradzieżowych jest wcześniejsze objęcie danego przedmiotu ubezpieczenia ochroną w zakresie zdarzeń losowych.

Okres ubezpieczenia na jakie są zawierane umowy:
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny, bądź na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe). W przypadku umów rocznych ciągłość ochrony zostaje zachowana przez opłacenie składki na następny okres w ciągu 30 dni po zakończeniu dotychczasowego okresu ubezpieczenia (tzw. trzynasty miesiąc).