Ubezpieczenie odpowiedzialnośći cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów i inżynierów budownictwa ma charakter obowiązkowy.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

PZU S.A. zawiera umowy ubezpieczenia z osobami fizycznymi  architektami oraz inżynierami budownictwa, którzy wykonują samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i są wpisani na listę członków samorządu zawodowego.

Przedmiot ochrony

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna architekta i inżyniera budownictwa za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień.

Zakres ochrony
Zakres ochrony został ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz  inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2174).

Okres ubezpieczenia i składka
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. 
Składka uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności zawodowej oraz wysokości sumy gwarancyjnej.