Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów świadczących usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych ma charakter obowiązkowy.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
PZU S.A. zawiera umowy ubezpieczenia z podmiotami posiadającymi wymagane uprawnienia. 


Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Zakres ochrony
Zakres ochrony ubezpieczeniowej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2005 r. nr 61 poz. 537).

Okres ubezpieczenia i składka
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. 
Składka uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej i uzyskiwanych przez ubezpieczonego przychodów.