Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe

Podmioty wykonujące doradztwo podatkowe mają obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Do kogo kierowane jest ubezpieczeniePZU zawiera umowy ubezpieczenia z podmiotami wykonującymi doradztwo podatkowe.

Przedmiot ubezpieczeniaPrzedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna doradcy podatkowego za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego określonych w ustawie o doradztwie podatkowym:

* z udzielania porad, opinii i wyjaśnień podatnikom, płatnikom i inkasentom,
* z prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych oraz udzielania pomocy w tym zakresie podatnikom, płatnikom i inkasentom,
* ze sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielania pomocy w tym zakresie podatnikom, płatnikom i inkasentom.

Zakres ochrony
Zakres ochrony ubezpieczeniowej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. z 2003 r. nr 211 poz. 2065).

Okres ubezpieczenia i składkaUmowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. 
Składka uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej i uzyskiwanych przez ubezpieczonego przychodów.