Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta)

Zielona Karta chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. PZU S.A. przejmuje na siebie wypłatę odszkodowania  do limitów przewidzianych prawem państwa na terytorium którego doszło do zdarzenia lub do sumy gwarancyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. Posiadacze pojazdów, którzy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU S.A. otrzymują Zieloną Kartę bezpłatnie.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie 
Umowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce oraz posiadaczami pojazdów mechanicznych, których rejestracji dokonano w państwach nie będących członkami Systemu Zielonej Karty.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Korzyści
- bezpłatna Zielona Karta dla posiadaczy pojazdów, którzy wykupili obowiązkowe ubezpieczenie OC w PZU S.A., 
- możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na wskazany przez posiadacza pojazdu okres ubezpieczenia (minimalny 15 dni, maksymalny 12 miesięcy),z dniem 1 maja 2004r. - w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej - Zielona Karta wymagana jest na terenie 15 następujących państw: Albania, Andora, Białoruś, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Maroko, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej

  • bezpłatna  dla ubezpieczonych  w PZU S.A. w zakresie OC posiadaczy pojazdów
  • płatna dla ubezpieczonych  w innym niż PZU S.A. zakładzie ubezpieczeń, wysokość składki uzależniona jest od:
    - okresu ubezpieczenia
    -  rodzaju pojazdu.