Ubezpieczenie Wojażer, Ubezpieczenie Turystyczne Warszawa PZU

Ubezpieczenie Turystyczne, Kosztów leczenia

Ubezpieczenie Wojażer zapewnia pokrycie kosztów leczenia ubezpieczonego, który podczas podróży zagranicznej nagle zachorował albo uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Umowa gwarantuje także usługi assistance (m. in. transport ubezpieczonego do Polski oraz pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa).

Polisę Wojażer (za dodatkową składkę) można rozszerzyć m. in. o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie dodatkowych ryzyk.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla osób podróżujących za granicę indywidualnie (polisa indywidualna lub rodzinna) albo wyjeżdżających zbiorowo (albo w grupie liczącej co najmniej 10 osób albo w ramach rocznej umowy dla osób wielokrotnie wyjeżdżających za granicę do pracy lub w delegacje służbowe a także umowy zawartej w formie polisy otwartej). Wyjazdy mogą być organizowane przez grupy osób, biura podróży, kluby, uczelnie, parafie i różne organizacje albo przez firmy delegujące pracowników za granicę.

Zakres ubezpieczenia
PZU SA w ramach ubezpieczenia Wojażer udziela ochrony ubezpieczeniowej w postaci pokrycia kosztów leczenia oraz usług assistance - do wyboru przez ubezpieczonego:
 

 • Assistance Standard (gwarantuje się ubezpieczonemu pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa oraz ew. transport do Polski)
 • Assistance Lux/Business, które poza usługami Standard obejmuje m. in. opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi, pomoc prawną, pożyczkę na kaucję, wcześniejszy powrót ubezpieczonego do kraju, wizytę bliskiej osoby, wynajęcie zmiennika kierowcy, zastępstwo w podróży służbowej.

Dodatkowe świadczenia
Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczonemu przysługuje taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu),
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego (odpowiedzialność PZU S.A. obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku, rozboju, katastrof, zdarzeń losowych itp.),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (PZU S.A. odpowiada za szkody w czasie podróży wyrządzone przez ubezpieczonego osobie trzeciej),
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej organizowanej przez biuro podróży i zakupionej na terytorium RP m. in. w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem ubezpieczonego lub osoby bliskiej, kradzieżą lub utratą dokumentów niezbędnych w podróży, poważną szkodą w miejscu zamieszkania itp.

Sumy ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia uzgadniana jest z ubezpieczającym i może wynosić:

 1. dla ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance od 500 do 100 000 euro;
 2. dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 500 euro, 1 000 euro, 2 000 euro, 3 000 euro albo 4 000 euro,
 3. dla ubezpieczenia bagażu podróżnego 150 euro, 300 euro, 500 euro albo 1000 euro,
 4. dla ubezpieczenia OC w życiu prywatnym za szkody na osobie 20 000 euro, 50 000 euro, 80 000 euro, 100 000 euro albo 140 000 euro; za szkody rzeczowe suma gwarancyjna wynosi 10 proc. sumy ustalonej za szkody na osobie,
 5. dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej albo wcześniejszego z niej powrotu cena imprezy określona w umowie uczestnictwa. 

W razie zaistnienia zdarzenia z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenia OC w życiu prywatnym albo wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej ubezpieczony (lub w jego imieniu inna osoba) zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić telefonicznie lub telefaksem prośbę o pomoc do Centrum Alarmowego PZU - numery i adresy podane są na polisie. 
W przypadku pozostałych gwarancji ubezpieczeniowych - świadczenie lub odszkodowanie PZU SA wypłaca po powrocie ubezpieczonego do kraju.