Ubezpieczenie autocasco

Ubezpieczenie autocasco gwarantuje wypłatę odszkodowania gdy nastąpi uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia wskutek: zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami; działania osób trzecich; zdarzeń losowych takich jak powódź, pożar; działania czynników termicznych lub chemicznych oraz gdy dojdzie do kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także uszkodzenia pojazdu po kradzieży lub próbie kradzieży.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w kraju i za granicą tj. na terytorium państw Europy oraz Algierii, Iranu, Iraku, Maroka, Izraela i Tunezji.
Ubezpieczający może sam określić zakres ochrony ubezpieczeniowej stosownie do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Pełen zakres obejmuje zdarzenia wymienione powyżej. Zakres ograniczony obejmuje jedną z dwóch grup zdarzeń  "AC z ruchu i postoju" albo "Kradzież". Ponadto do wyboru są dwa sposoby rozliczenia szkody ("Warsztat" i "Wycena") oraz szereg opcji zmniejszających lub rozszerzających ochronę ubezpieczeniową. 
Właściciele samochodów osobowych i niektórych innych pojazdów zawierający w PZU S.A. ubezpieczenia autocasco otrzymują bezpłatne ubezpieczenie Assistance Polska.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenieUmowę ubezpieczenia zawiera się z posiadaczami pojazdów.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem:
- podlegające rejestracji w Polsce, a także zarejestrowane za granicą
- inne pojazdy silnikowe
- trolejbusy i tramwaje
- inne pojazdy.

Korzyści
- kompleksowa ochrona przed skutkami zdarzeń mogących spowodować straty materialne związane z użytkowaniem pojazdu,
- możliwość włączenia różnych ryzyk dodatkowych,
- możliwość indywidualnego  kształtowania  warunków ubezpieczenia poprzez zmniejszenie ochrony za niższą składkę tj. 

 • udział własny w szkodach polegających na kradzieży pojazdu z miejsca niestrzeżonego - 10% lub 20% sumy ubezpieczenia - obniżka odpowiednio 10% lub 20%
 • wyłączenie z ubezpieczenia szkód (AC z ruchu i postoju) o wartości do 10%, 20%, 30% albo 40% sumy ubezpieczenia - obniżka składki odpowiednio 10%, 25%, 40% albo 50% albo
 • zastosowanie udziału własnego w szkodzie (AC z ruchu i postoju): 5%, 10%,15% albo 20% sumy ubezpieczenia - obniżka składki odpowiednio 15%, 35%, 45% albo 55%,
 • możliwość wyboru  wariantu rozliczania szkód

Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej
Wysokość składki uzależniona jest od:

 • sumy ubezpieczenia pojazdu,
 • miejsca zamieszkania (siedziby) właściciela pojazdu,
 • rodzaju i marki pojazdu,
 • okresu eksploatacji pojazdu,
 • pojemności silnika,
 • bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia,
 • zakresu ubezpieczenia ("AC z ruchu i postoju", "Kradzież", "Pełny") i wariantu ("Warsztat", "Wycena")
 • wieku właściciela pojazdu,
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowego pojazdu,
 • ryzyk dodatkowych i zmniejszenia ochrony ubezpieczeniowej,
 • posiadania OC w PZU S.A.,
 • kontynuacji ubezpieczenia,
 • ilości ubezpieczonych w PZU S.A. pojazdów,
 • formy opłacenia składki (jednorazowa lub ratalna).