Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Ubezpieczenie bagażu podróżnego chroni przed szkodami spowodowanymi przez złodziei, wypadki i katastrofy lub zdarzenia losowe  w rodzaju pożarów, eksplozji, powodzi itp. Umowa ubezpieczenia może być zawarta indywidualnie albo w formie grupowej - za pośrednictwem biur podróży względnie innych organizatoró?w wyjazdów np. klubów, parafii czy organizacji. Bagaż można ubezpieczyć w ruchu krajowym lub w ruchu krajowym i zagranicznym. Umowę zawiera się na czas wyjazdu albo na okres roczny.

Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje bagaż podróżny. Za bagaż uważa się rzeczy należące do ubezpieczającego lub wypożyczone przez klub, organizację  czy inną jednostkę (przy czym wypożyczenie musi być udokumentowane) przewożone lub przenoszone poza miejsce jego stałego zamieszkania.

Zakres ubezpieczenia
PZU S.A. odpowiada za szkody powstałe wskutek:

  • katastrofy lub wypadku środka komunikacji,
  • kradzieży z włamaniem dokonanych z zamkniętych pomieszczeń lub kradzieży, jeśli bagaż pozostawał pod opieką ubezpieczającego albo został oddany do przechowania,
  • rabunku,
  • zdarzeń losowych w postaci ognia, huraganu, powodzi, piorunu, wybuchu, deszczu nawalnego, gradu, upadku pojazdu powietrznego, wydostania się wody z urządzeń wodnokanalizacyjnych, lawiny, zapadania lub obsunięcia się ziemi,
  • zaginięcia ubezpieczonych przedmiotów w czasie zdarzenia losowego, wskutek nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania ubezpieczającego.
    Za opłatą dodatkowej składki, na wniosek ubezpieczającego, umowa może być rozszerzona o ryzyko kradzieży z włamaniem do użytkowanego pojazdu (samochodu lub przyczepy) poza miejscowością zamieszkania.