Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczeniem objęte jest mienie pozostające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - np. budynki, maszyny, surowce i wyroby gotowe, także mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów w zakresie podstawowym pozwala uzyskać odszkodowanie za skutki pożaru, szkody powstałe na skutek uderzenia pioruna, eksplozji i upadku statku powietrznego, a na życzenie klienta ubezpieczenie może być rozszerzone także o skutki innych zdarzeń losowych - np. huraganu, powodzi, uderzenia pojazdu, osunięcia się ziemi itp.

Dla kogo?
Umowy zawierane są z podmiotami gospodarczymi - zarówno z osobami fizycznymi jak i prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniu podlega mienie pozostające w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Ubezpieczającego, np.:

  • budynki i budowle;
  • instalacje, urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, części zapasowe;
  • towary, surowce, półprodukty, materiały pomocnicze, opakowania;
  • wartości pieniężne tj. gotówka, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platyna i inne metale z grupy platynowców czeki, weksle, złoto, srebro, kamienie szlachetne;
  • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi, do używania lub sprzedaży;
  • mienie osobiste pracowników niezbędne do wykonywania pracy
  • nakłady adaptacyjne poniesione na dostosowanie wynajmowanych pomieszczeń do prowadzonej działalności. 

Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego oraz w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia.
Ubezpieczenie w zakresie rozszerzonym może objąć - za dodatkową składkę - jedną lub więcej grup z poniższych zdarzeń losowych:
1) huragan deszcz nawalny,
2) powódź,
3) grad, lawina, śnieg,
4) trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, 
5) uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, 
6) następstwa szkód wodociągowych.

Okres  ubezpieczenia
Umowa może być zawarta na okres roczny lub okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).