Ubezpieczenie mieszkań

Oferta PZU S.A. skierowana jest do klientów indywidualnych zainteresowanych szeroką ochroną ubezpieczeniową swego mieszkania. Polisa PZU S.A. wyróżnia się wszechstronnym zakresem ochrony, a jej wyjątkowo korzystne warunki sprawiają, że należy do najczęściej zawieranych ubezpieczeń w kraju.

Dla kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowy zawierane są z osobami fizycznymi, które zajmują mieszkanie na podstawie:

  • prawa własności,
  • spółdzielczego prawa do lokalu,
  • decyzji administracyjnej,
  • umowy najmu.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
Umowa ubezpieczenia dotyczy ruchomości domowych oraz stałych elementów mieszkania znajdujących się w ubezpieczonym mieszkaniu, a więc mebli, lodówek, odzieży, sprzetu elektronicznego, dzieł sztuki, przedmiotów osobistych itd. Ubezpieczenie obejmuje także ruchomości domowe znajdujące się poza mieszkaniem (w piwnicy, pralni, garażu lub komórce) - przykładowo: rowery, pralki, elementy wyposażenia, sprzęt sportowy itp. oraz stałe elementy mieszkania takie jak meble wbudowane, drzwi i okna, instalacje sygnalizacyjne i elektryczne itp
Z zakresem odpowiedzialności PZU S.A. w odniesieniu do poszczególnych kategorii utraconego mienia można zapoznać się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (poniżej) lub w inspektoratach PZU.PZU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową skutki:

  • kradzieży z włamaniem,
  • rabunku,
  • zdarzeń losowych takich jak powódź, zalanie wodą z urządzeń wodnokanalizacyjnych, ogień, piorun, huragan, grad, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego, lawina, obsunięcie się ziemi.

Umowa obejmuje takżę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na terenie nieruchomości, gdzie znajduje się mieszkanie - za szkody powstałe m. in. wskutek:

  • wykonywania przez ubezpieczającego czynności życia codziennego,
  • straty spowodowane przez dzieci i innych członków rodziny, jeśli ubezpieczający ponosi odpowiedzialność za ich czyny z mocy prawa,
  • straty spowodowane uprawianiem sportu.

Okres ubezpieczenia 
Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek ubezpieczającego na okres roczny lub okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe). Ciągłość odpowiedzialności PZU zostaje zachowana przez opłacenie składki na następny okres ubezpieczenia najpóźniej w ciągu 30 dni po upływie dotychczasowego okresu ubezpieczenia, a więc przy ubezpieczeniu rocznym - przed zakończeniem trzynastego miesiąca.