Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

Oferta PZU S.A. skierowana jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Ubezpieczenie obejmuje  trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami, z tym że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Ochroną ubezpieczeniową  objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie (w liczbie zgodnej z zapisem w dokumencie ubezpieczenia).  
Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a także:

 • podczas wsiadania i wysiadania,
 • podczas przebywania w pojeździe  w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
 • podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu lub przyczepy zespolonej z pojazdem.

Ubezpieczeniem objęte są również trwale następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu.

Zakres świadczeń i wysokość odszkodowania: Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

 • w razie trwałego, 100% uszczerbku na zdrowiu PZU S.A. wypłaca świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia,
 • w razie częściowego uszczerbku na zdrowiu - taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim nastąpił trwały uszczerbek,
 • w razie śmierci ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów jednorazowego nabycia protez i środków pomocniczych do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy ubezpieczenia,
 • zwrot poniesionych na terytorium RP kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków lub zdarzenia objętego umową ubezpieczenia  - do wysokości 10% sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 5 000 zł,
 • zwrot udokumentowanych kosztów transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce, w kwocie do 50% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 15.000 zł

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w ramach sumy ubezpieczenia określonej w  ogólnych warunków ubezpieczenia, która może sięgać do 100 tys. złotych. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą mieć zastosowanie postanowienia szczególne, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia lub ubezpieczenie ryzyk nieszczęśliwych wypadków w czasie rajdów i wyścigów.

Okres umowy: Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku.