Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Ubezpieczenie obejmuje będące w posiadaniu podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mienie ruchome od szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku w lokalu. Chroni ono również gotówkę i inne wartości pieniężne od ryzyka rabunku w czasie ich przenoszenia lub przewożenia.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowy zawierane są z podmiotami gospodarczymi - zarówno z osobami fizycznymi jak prawnymi.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
PZU S.A. ubezpiecza majątek ruchomy podmiotów gospodarczych tj.:

  • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania, zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty, i ich części zapasowe, narzędzia itp. mienie);
  • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży,
  • wyposażenie lokali w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
  • gotówka i inne wartości pieniężne tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle, i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, platyna i metale z grupy platynowców.
  • Zakresem ochrony objęte są szkody w mieniu ruchomym wskutek kradzieży z włamaniem lub wskutek rabunku, powstałe we wskazanym w umowie ubezpieczenia miejscu ubezpieczenia (lokalu).

Ponadto niezależnie od ubezpieczenia mienia gotówka i inne wartości pieniężne mogą być ubezpieczone:

  • od kradzieży z włamaniem z lokalu,
  • od rabunku w lokalu,
  • od rabunku w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia),
    przy czym ubezpieczający może skorzystać z pełnego zakresu ochrony obejmującego wszystkie powyższe ryzyka lub ubezpieczyć tylko wybrane.

Dodatkowo za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może być rozszerzony w stosunku do wszystkich lub tylko wybranej grupy mienia o ryzyko wandalizmu.

Przyjęte w ubezpieczeniu kradzieżowym rozwiązania ubezpieczeniowo - odszkodowawcze umożliwiają indywidualizowanie oferty i dostosowywania jej do potrzeb klienta.

Okres ubezpieczenia
Umowa może być zawarta na czas nieokreślony, okres roczny lub okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).